Regulamin
Multimedialnego Centrum Informacji
Zespołu Szkół im. C. K. Norwida

 1. Z MCI korzystają uczniowie aktualnie wpisani w dziennikach lekcyjnych, nauczyciele i inni pracownicy tutejszej szkoły.
 2. W MCI nie ma wolnego dostępu do półek. Książki, czasopisma i zbiory multimedialne udostępnia nauczyciel-bibliotekarz na żądanie czytelnika.
 3. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania mienia MCI oraz dbałości o ład i porządek.
 4. Klasy zobowiązane są do prowadzenia wykazu czytelnictwa, który sporządza na bieżąco łącznik klasowy.
 5. Każdy czytelnik ma prawo:
  1. brać udział w imprezach organizowanych przez MCI,
  2. zgłaszać propozycje w sprawach pracy MCI,
  3. korzystać z informacji i pośrednictwa MCI.

Czytelnia

 1. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni. Zbiorów tych nie wypożycza się do domu.
 2. Ze stanowisk komputerowych można korzystać po uzyskaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza. Obowiązkowo należy zapoznać się także z zasadami korzystania ze stanowisk komputerowych.
 3. W czytelni mają prawo przebywać uczniowie przed zajęciami, w przerwach i po lekcjach, aby przygotować się do zajęć.
 4. W czytelni należy zachować ciszę.

Wypożyczalnia

 1. Wszystkie zbiory biblioteczne udostępniane są uczniom wyłącznie za okazaniem KARTY BIBLIOTECZNEJ.
 2. Czytelnicy klas I - II mogą wypożyczać jednorazowo 3 książki, a uczniowie klas maturalnych 4-6 książek.
 3. Książki ogólnie dostępne można przetrzymać do 2 tygodni, natomiast egzemplarze pojedyncze wypożycza się na okres 1-3 dni.
 4. Czytelnicy są zobowiązani do zwrotu książek co najmniej na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
 5. Uczniowie ostatnich klas oraz przerywający naukę rozliczają się z MCI na podstawie karty obiegowej.
 6. Zagubione lub zniszczone książki uczniowie zobowiązani są odkupić lub zwrócić za nie inną książkę.
 7. Do czytelników - dłużników MCI wyśle upomnienia.